Statut
Stowarzyszenia Absolwentów Szkół Rolniczych.
w Nakle Śląskim

(tekst jednolity obowiązujący od 19.12.2009 r.)

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
1. Członkowie Założyciele powołują STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW SZKÓŁ ROLNICZYCH W NAKLE ŚLĄSKIM dla szeroko rozumianej integracji absolwentów Szkół Rolniczych w Nakle Śląskim w celu poszerzania kontaktów, pielęgnowania tradycji i wrażliwości na różne problemy oraz zwiększania aktywności dla dobra macierzystej szkoły, regionu i kraju.
2. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Absolwentów Szkół Rolniczych w Nakle Śląskim, zwane w dalszej części STOWARZYSZENIEM.

§ 2
1. Terenem działalności STOWARZYSZENIA jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą jego władz – Nakło Śląskie, gmina Świerklaniec.
2. STOWARZYSZENIE może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji lub zrzeszeń o tym samym lub podobnym zakresie działania i organizacji zrzeszających stowarzyszenia, na warunkach określonych w ich statutach i zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku – Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami).
3. Stowarzyszenie działa zgodnie z porządkiem prawnym obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3
STOWARZYSZENIE posiada osobowość prawną.

§ 4
1. W swojej działalności STOWARZYSZENIE opiera się na pracy społecznej ogółu członków.
2. STOWARZYSZENIE może zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw.
3. Prowadząc działalność gospodarczą Stowarzyszenie może zatrudniać członków Zarządu, członków Stowarzyszenia oraz innych niezbędnych pracowników.

§ 5
1. STOWARZYSZENIE używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku: Stowarzyszenie Absolwentów Szkół Rolniczych w Nakle Śląskim i własnym logo w środku pieczęci. Logo składa się z lewej połowy godła Polski, kłosa zboża na postawie koła traktora.
2. STOWARZYSZENIE posiada odznakę organizacyjną.

§ 6
Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Stowarzyszenia Absolwentów Szkół Rolniczych są Koła Rocznikowe STOWARZYSZENIA.

§ 7
Koło Rocznikowe STOWARZYSZENIA może się dzielić na kluby absolwentów szkół i specjalności zrzeszonych w kluby.

ROZDZIAŁ II CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA

§ 8
Do podstawowych celów STOWARZYSZENIA należą:
1. Skupienie absolwentów Szkół Rolniczych w Nakle Śląskim – ze wszystkich okresów istnienia Szkoły – zainteresowanych utrzymaniem kontaktów z Szkołą.
2. Utrzymanie łączności absolwentów z własną Szkołą i jej władzami dla współpracy nad stałym jej rozwojem i pielęgnowaniem całokształtu tradycji związanych z Szkołą.
3. Rozwój i pielęgnowanie pomocy koleżeńskiej wśród absolwentów Szkół Rolniczych w Nakle Śląskim.
4. Udzielanie aktywnej pomocy Szkole w organizacji nauki i wychowania młodzieży.
5. Utrzymywanie i poszerzanie kontaktu absolwentów z macierzystymi Szkołami poprzez wymianę informacji o ich działalności oraz osiągnięciach zawodowych, naukowych, potrzebie dokształcania w określonych specjalnościach i tworzenia nowych specjalności i specjalizacji.
6. Kształtowanie etyki zawodowej i pielęgnowanie tradycji zawodów, do których przygotowuje Szkoła.
7. Pobudzanie aktywności społecznej absolwentów Szkoły w ruchu na rzecz propagowania jej osiągnięć.
8. Prowadzenie działalności na rzecz kształtowania obywatelskich postaw swoich członków.
9. Pielęgnowanie tradycji szkoły i regionu oraz wspieranie rozwoju intelektualnego i kulturalnego uczniów, absolwentów i mieszkańców regionu.
10. Prowadzenie działalności oświatowej i naukowo-technicznej.
11. Promowanie działalności kulturalnej i w zakresie kultury fizycznej i sportu.
12. Prowadzenie organizacji pożytku publicznego.
13. Udzielanie pomocy dobroczynnej, ochrony zdrowia i pomocy społecznej oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej.

§ 9
Stowarzyszenie Absolwentów Szkół Rolniczych realizuje swoje cele poprzez:
1. Stałą współpracę z władzami Szkół Rolniczych oraz z organizacjami uczniów i pracowników działającymi na terenie Szkół Rolniczych.
2. Współpracę z organizacjami absolwentów innych Szkół Rolniczych w kraju i zagranicą w ramach istniejących przepisów.
3. Organizowanie zjazdów i sesji o charakterze naukowym i naukowo-technicznych oraz publikowanie prac przedstawionych na zjazdach i sesjach.
4. Organizowanie seminariów, konferencji, dyskusji, wykładów.
5. Organizowanie pomocy naukowej i samokształceniowej dla członków oraz wymianę doświadczeń z pracy zawodowej.
6. Organizowanie zjazdów koleżeńskich.
7. Organizowanie odczytów, spotkań i wycieczek oraz zebrań towarzyskich.
8. Prowadzenie działalności – oświatowo-wychowawczej, naukowo-technicznej, szkoleniowej, publicystycznej, wydawniczej, marketingowej reklamowej oraz sportowej.
9. Tworzenie funduszy dla potrzeb działalności STOWARZYSZENIA.
10. Prowadzenie działalności gospodarczej samodzielnie lub poprzez powołane w tym celu jednostki organizacyjne albo podmioty gospodarcze. Dochód z działalności STOWARZYSZENIA służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

ROZDZIAŁ III CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 10
Szkoły Rolnicze w Nakle Śląskim są kontynuatorem kilkudziesięcioletniego istnienia Państwowego Technikum Rolniczego i powołanych w tych latach innych szkół kształcących absolwentów o profilu rolniczym, ogrodniczym, ekonomicznym, agrobiznesu i ogólnokształcącym, dlatego absolwenci tych Szkół rozumiani są da1ej jako absolwenci Szkół Rolniczych w Nakle Śląskim.

§ 11
Członkowie STOWARZYSZENIA dzielą się na członków:
a) założycieli,
b) zwyczajnych,
c) wspierających,
d) honorowych.

§ 12
1. Członkiem zwyczajnym STOWARZYSZENIA może zostać po przedłożeniu pisemnej deklaracji każdy, kto uzyskał dyplom lub świadectwo ukończenia Szkoły niezależnie od jej profilu w Nakle Śląskim, zgodnie z zapisem § 10 niniejszego Statutu.
2. Członkiem założycielem może być osoba, nie będąca absolwentem Szkoły.
3. Członek Założyciel posiada prawa i obowiązki członka zwyczajnego.

§ 13
1. Członkiem wspierającym może być każdy pełnoletni obywatel RP lub osoba prawna, która dla poparcia działalności STOWARZYSZENIA zadeklaruje stałą składkę.
2. Członek wspierający posiada prawa i obowiązki członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
3. Postanowienia paragrafu 13 stosuje się odpowiednio.

§ 14
1. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie STOWARZYSZENIA na wniosek Zarządu STOWARZYSZENIA lub wniosek podpisany przez grupę, co najmniej dziesięciu członków STOWARZYSZENIA, osobom szczególnie zasłużonym dla STOWARZYSZENIA oraz dla nauki i techniki upowszechnianej przez Szkoły Rolnicze.
2. Członkowie honorowi STOWARZYSZENIA mają takie same prawa i obowiązki -jak członkowie zwyczajni z wyjątkiem wpłacania wpisowego i składek.

§ 15
Każdy członek zwyczajny i honorowy ma prawo:
a) czynnego i biernego wyboru władz STOWARZYSZENIA,
b) uczestniczenia w każdego rodzaju pracach i zebraniach członków,
c) zabierania głosu we wszystkich sprawach,
d) korzystania z wszelkich istniejących urządzeń i pomocy zgodnie z obowiązującymi regulaminami,
e) w przypadku śmierci, w miarę możliwości, do pochówku ze sztandarem Szkół i oraz STOWARZYSZENIA.

§ 16
Do obowiązków każdego członka zwyczajnego należy:
1. Ścisłe przestrzeganie Statutu, regulaminów i uchwał władz STOWARZYSZENIA, etyki zawodowej oraz sumienne wypełnianie powierzonych i przyjętych obowiązków.
2. Popieranie wszystkich poczynań STOWARZYSZENIA zmierzających do osiągnięcia jego celów.
3. Wpłacanie wpisowego i składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie STOWARZYSZENIA.

§ 17
Członkostwo ustaje na skutek:
1. Dobrowolnego, zgłoszonego na piśmie, wystąpienia członka po uregulowaniu wszystkich zobowiązań.
2. Wykluczenia z grona członków z powodu działania na szkodę STOWARZYSZENIA i Szkoły – wykluczenie następuje na podstawie orzeczenia Sądu Koleżeńskiego.
3. Zalegania z opłacaniem składek członkowskich przez okres 12 miesięcy.
4. Utraty zdolności do czynności prawnych.
5. Śmierci członka.
6. Rozwiązanie osoby prawnej – członka wspierającego.

§ 18
Członka, który został skreślony z listy członków STOWARZYSZENIA na podstawie paragrafu 17 pkt 1 i pkt 3 można ponownie przyjąć do STOWARZYSZENIA, pod warunkiem ponownego uiszczenia wpisowego.

ROZDZIAŁ IV WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 19
Władzami STOWARZYSZENIA są:
1. Walne Zebranie Stowarzyszenia Absolwentów Szkół Rolniczych w Nakle Śląskim.
2. Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów STOWARZYSZENIA.
3. Komisja Rewizyjna STOWARZYSZENIA.
4. Sąd Koleżeński STOWARZYSZENIA.
Do Sądu Rejestrowego podawany jest skład Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. Skład Sądu Koleżeńskiego stanowi załącznik do protokołu z Walnego Zebrania.

A. Walne Zebranie

§ 20
1. Kadencja wszystkich władz STOWARZYSZENIA trwa 4 lata.
2. Władze STOWARZYSZENIA wybierane są w głosowaniu jawnym lub tajnym, tak jak każdorazowo postanowi Walne Zebranie.

§ 21
Najwyższą władzą STOWARZYSZENIA jest Walne Zebranie STOWARZYSZENIA.
1. Walne Zebranie STOWARZYSZENIA może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. W Walnym Zebraniu STOWARZYSZENIA udział biorą z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni i honorowi, którzy zostali powiadomieni o Walnym Zebraniu zgodnie z § 24 statutu.
3. Organizację Walnych Zebrań STOWARZYSZENIA określa regulamin przyjęty na pierwszym Walnym Zebraniu.

§ 22
W przypadku zwołania Nadzwyczajnego Zebrania STOWARZYSZENIA utrzymuje się ważność mandatów z poprzedniego Zwyczajnego Walnego Zebrania STOWARZYSZENIA.

§ 23
1. Uchwały Walnego Zebrania STOWARZYSZENIA zapadają zwykłą większością głosów osób wymienionych w paragrafie 21 ust. 2 w jawnym głosowaniu przy obecności, co najmniej 1/2 liczby członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.
2. W drugim terminie wyznaczonym, co najmniej po 30 minutach od terminu pierwszego Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały bez względu na liczbę obecnych członków.

§ 24
1. Termin zwołania zwyczajnego Zebrania STOWARZYSZENIA ustala Zarząd STOWARZYSZENIA do 30 kwietnia.
2. O terminie Walnego Zebrania STOWARZYSZENIA, wraz z proponowanym porządkiem obrad, Zarząd STOWARZYSZENIA zawiadamia na piśmie, na stronie internetowej, elektronicznie lub telefonicznie członków STOWARZYSZENIA, co najmniej na 14 dni przed terminem rozpoczęcia Zebrania.

§ 25
1.Nadzwyczajne Walne Zebranie STOWARZYSZENIA zwołuje Zarząd STOWARZYSZENIA:
a) z własnej inicjatywy,
b) na pisemne żądanie Komisji Rewizyjnej STOWARZYSZENIA,
c) na żądanie, co najmniej 1/4 ogółu członków STOWARZYSZENIA, złożone na piśmie i odpowiednio udokumentowane.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie STOWARZYSZENIA jest zwoływane przez Zarząd w terminie do trzech miesięcy od dnia otrzymania żądania na piśmie lub podjęcia uchwały i obraduje w sprawach, dla których rozstrzygnięcia zostało zwołane.

§ 26
Do kompetencji Walnego Zebrania STOWARZYSZENIA należy:
1. Wybór Zarządu STOWARZYSZENIA z możliwością jego uzupełnienia zgodnie z § 28.3, Komisji Rewizyjnej STOWARZYSZENIA z możliwością jego uzupełnienia zgodnie z § 34.2 oraz Sądu Koleżeńskiego STOWARZYSZENIA z możliwością jego uzupełnienia zgodnie z § 37.3.
2. Nadawanie Członkostwa Honorowego STOWARZYSZENIA.
3. Podejmowanie uchwał o zmianie statutu STOWARZYSZENIA.
4. Uchwalanie regulaminów wewnętrznych STOWARZYSZENIA.
5. Uchwalenie kierunków pracy STOWARZYSZENIA oraz wytycznych programowych.
6. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi STOWARZYSZENIA, na wniosek Komisji Rewizyjnej STOWARZYSZENIA.
7. Uchwalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich, oraz zatwierdzanie wytycznych finansowych.
8. Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu STOWARZYSZENIA, Komisji Rewizyjnej STOWARZYSZENIA i Sądu Koleżeńskiego STOWARZYSZENIA.
9. Podejmowanie uchwał w sprawach przedłożonych przez Zarząd STOWARZYSZENIA, Komisję Rewizyjną STOWARZYSZENIA, Sąd Koleżeński oraz członków.
10. Podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji Walnego Zebrania STOWARZYSZENIA.
11. Upoważnianie Zarządu STOWARZYSZENIA do kupna i sprzedaży nieruchomości, do zaciągania zobowiązań oraz załatwiania wszelkich aktów prawnych wynikających z działalności STOWARZYSZENIA jako osoby prawnej.
12. Podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania STOWARZYSZENIA.
13. Rozpatrywanie odwołań od decyzji Sądu Koleżeńskiego.

B. Zarząd

§ 27
1. Zarząd STOWARZYSZENIA składa się z 5 członków, w tym prezesa, wiceprezesa, skarbnika i 2 członków zarządu, wybranych na walnym Zebraniu.
2. Członkowie Zarządu wybrani na Walnym Zebraniu, na pierwszym posiedzeniu Zarządu zwołanym przez przewodniczącego Walnego Zebrania w terminie do 30 dni od Walnego Zebrania, wybierają spośród siebie prezesa, wiceprezesa, skarbnika i członków Zarządu.
3. Zarząd STOWARZYSZENIA może dokooptować do swego składu, w trakcie trwania kadencji, nowych członków w miejsce członków ustępujących w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego Zarządu.

§ 28
1. Zarząd STOWARZYSZENIA jest organem kierowniczym i wykonawczym z zakresu bieżącej działalności Stowarzyszenia.

§ 29
1. Zebrania Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż jeden raz na trzy miesiące.
2. O swoich zebraniach, Zarząd powiadamia i Komisję Rewizyjną STOWARZYSZENIA.

§ 30
Do kompetencji i obowiązków Zarządu STOWARZYSZENIA należy:
1. Zwoływanie Walnych Zebrań STOWARZYSZENIA.
2. Sporządzanie wniosków na Walne Zebranie STOWARZYSZENIA.
3. Sporządzanie rocznych planów pracy Zarządu STOWARZYSZENIA, projektów, preliminarzy budżetowych oraz sprawozdań z działalności Zarządu STOWARZYSZENIA i całego STOWARZYSZENIA.
4. Wykonywanie uchwał Walnych Zebrań STOWARZYSZENIA.
5. Powoływanie Kół Rocznikowych, Komisji, Zespołów Problemowych, Programowych oraz zatwierdzanie regulaminów działalności tych organów.
6. Sporządzanie sprawozdań ze swej działalności za okres roku i kadencji na Walne Zebranie STOWARZYSZENIA.
7. Podejmowanie uchwał w sprawach STOWARZYSZENIA nie należących do właściwości innych władz Stowarzyszenia Absolwentów Szkół Rolniczych.

§ 31
Do zakresu działalności Zarządu STOWARZYSZENIA należy:
1. Kierowanie bieżącą działalnością STOWARZYSZENIA.
2. Inicjowanie i koordynacja działalności wszystkich organów STOWARZYSZENIA.
3. Załatwianie wszelkich spraw administracyjnych.
4. Przyjmowanie i skreślanie członków.
5. Załatwianie wszelkich spraw finansowych, zawieranie umów, a także zobowiązań majątkowych w imieniu STOWARZYSZENIA zgodnie z uchwalonym preliminarzem budżetowym.
6. Do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz uprawniony jest Prezes lub Wiceprezes działający wspólnie ze Skarbnikiem lub innym Członkiem Zarządu.
7. Zarząd może upoważnić inne osoby do wykonania czynności prawnych w imieniu STOWARZYSZENIA podejmując stosowną uchwałę.

§ 32
1. Uchwały Zarządu są prawomocne przy obecności, co najmniej 1/2 liczby członków Zarządu pod przewodnictwem Prezesa lub Wiceprezesa.
2. Uchwały Zarządu STOWARZYSZENIA zapadają zwykłą większością głosów, a w razie równości głosów rozstrzyga przewodniczący zebrania.

§ 33
Organizację i tryb pracy Zarządu STOWARZYSZENIA określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie STOWARZYSZENIA.

C. Komisja Rewizyjna

§ 34
1. Organem kontrolnym STOWARZYSZENIA jest Komisja Rewizyjna STOWARZYSZENIA składająca się z 5 osób, spośród których, na swoim pierwszym posiedzeniu, wybiera przewodniczącego, jego zastępcę, sekretarza oraz 2 członków.
2. Komisja Rewizyjna może dokooptować do swego składu, w trakcie trwania kadencji, nowych członków w miejsce ustępujących w liczbie nie przekraczającej 1/2 ustalonej liczby członków Komisji.

§ 35
Do zadań Komisji Rewizyjnej STOWARZYSZENIA należy:
1. Dokonywanie, co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności STOWARZYSZENIA pod względem celowości, prawidłowości oraz zgodności z prawem, postanowieniami Statutu i uchwałami Walnego Zebrania STOWARZYSZENIA ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej.
2. Kontrola opłacania składek członkowskich.
3. Dokonywanie na posiedzeniach Zarządu STOWARZYSZENIA oceny jego działalności oraz zgłaszanie wniosków wynikających z przeprowadzonych kontroli.
4. Składanie na Walnym Zebraniu STOWARZYSZENIA sprawozdań ze wszystkich własnych czynności oraz przedkładanie wniosków w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu STOWARZYSZENIA.

§ 36
Komisja Rewizyjna ma prawo do:
1. Wglądu w całokształt każdej działalności prowadzonej przez STOWARZYSZENIE i jej organy.
2. Żądania wyjaśnień w sprawach dotyczących działalności STOWARZYSZENIA od członków Zarządu Stowarzyszenia.

D. Sąd Koleżeński

§ 37
1. Sąd Koleżeński STOWARZYSZENIA składa się z 3 członków, którzy na pierwszym swoim posiedzeniu wybierają spośród siebie przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.
2. Skład Sądu ustala każdorazowo Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego STOWARZYSZENIA, wyznaczając również przewodniczących zespołów orzekających.
3. Sąd Koleżeński może dokooptować do swego składu, w trakcie trwania kadencji, nowych członków w miejsce ustępujących w liczbie nie przekraczającej 1/2 ustalonej liczby członków Sądu.

§ 38
1. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego STOWARZYSZENIA należy rozstrzyganie sporów wynikłych pomiędzy członkami STOWARZYSZENIA oraz członkami i władzami STOWARZYSZENIA.
2. Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego STOWARZYSZENIA wydawane są w ciągu 2 miesięcy od daty wpływu sprawy. Termin odwoławczy wynosi 30 dni.

§ 39
1. Sąd Koleżeński STOWARZYSZENIA może orzekać następujące kary:
a) upomnienie,
b) nagana,
c) pozbawienie pełnionych funkcji w STOWARZYSZENIU,
d) zawieszenie w prawach członka od 6 miesięcy do 1 roku,
e) wykluczenie ze STOWARZYSZENIA,
2. Zasady i tryb postępowania przed Sądem Koleżeńskim STOWARZYSZENIA określa regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie STOWARZYSZENIA.
3. Członek STOWARZYSZENIA może, w ciągu 30 dni, odwołać się od decyzji Sądu Ko1eżeńskiego w zakresie nałożonych kar do Walnego Zebrania za pośrednictwem Sądu Koleżeńskiego.

ROZDZIAŁ V FUNDUSZE I MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 40
1. Majątek STOWARZYSZENIA stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.
2. Na fundusze składają się:
a) wpisowe i składki członkowskie,
b) dotacje,
c) zapisy i darowizny,
d) wpływy z działalności statutowej.
3. STOWARZYSZENIE opiera swą gospodarkę finansową na preliminarzach budżetowych zgodnie z wytycznymi Walnego Zebrania STOWARZYSZENIA.
4. Preliminarze i plany przyjmowane są przez Zarząd STOWARZYSZENIA i zatwierdzane w trybie określonym przez obowiązujące przepisy.

§ 41
1. Oświadczenia w sprawach majątkowych STOWARZYSZENIA składają 2 osoby: Prezes lub Wiceprezes wraz ze Skarbnikiem lub innym Członkiem zarządu.
2. Pisma i dokumenty dotyczące spraw innych niż majątkowe STOWARZYSZENIA podpisuje Prezes lub Wiceprezes.
3. Rokiem obrachunkowym STOWARZYSZENIA jest rok kalendarzowy zaczynający się od 01.01. Gospodarka finansowa opiera się na preliminarzu ustalonym przez Zarząd STOWARZYSZENIA.

ROZDZIAŁ VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 42
1. Uchwałę o zmianie statutu lub rozwiązaniu STOWARZYSZENIA podejmuje Walne Zebraniu STOWARZYSZENIA większością 2/3 głosów obecnych na Walnym Zebraniu.
2. Wraz z uchwałą o rozwiązaniu się STOWARZYSZENIA – Walne Zebranie STOWARZYSZENIA podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku i powołaniu Komisji Likwidacyjnej.

§ 43
W sprawach nie unormowanych niniejszym Statutem obowiązują przepisy Ustawy z dnia 07.04.1989 roku – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20 z dnia 10.04.1989 r. poz. 104).

Statut w wersji PDF do ściągnięcia

Regulamin Komisji Rewizyjnej


Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress